Wat doet Bram?

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Indien u schade lijdt als gevolg van het doen of laten van een ander, heeft u in beginsel recht op schadevergoeding. Het aansprakelijkheidsrecht regelt welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een fout of onzorgvuldig handelen van een ander of doordat een overeenkomst niet (juist) is nagekomen. U kunt hierbij onder meer denken aan een:

 • Verkeersongeval
 • Bedrijfsongeval / beroepsziekte
 • Sport- en spelongeval
 • Ongeval met dieren
 • Ongeval door een gebrekkige opstallen of gebrekkige zaken
 • Medische fout
 • Luchtvaartongeval

Belangrijk maar vaak ook moeilijk bij  het vaststellen van aansprakelijkheid is het verzamelen van bewijs en het vaststellen van de relatie tussen de schade en de gebeurtenis die deze schade heeft veroorzaakt. Aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden moet daarom eerst de aansprakelijkheid worden onderzocht en beoordeeld. Loes Hendrix en Barbara Middeldorp beschikken beiden over de vereiste juridische kennis en ervaring om te onderzoeken of uw wederpartij aansprakelijk is voor uw schade.

In het geval uw werkgever, uw arts of een andere persoon of instelling inderdaad aansprakelijk is voor uw letsel en de schade die daaruit voortkomt, dan kunnen de advocaten van BRAM de omvang van uw schade voor u begroten en op de aansprakelijke partij verhalen. BRAM advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht én in het verhalen van letselschade en overlijdensschade op de aansprakelijke partij.

Belt u gerust voor een (gratis) kennismakingsgesprek:
(085) 4890435
info@bramadvocaten.nl

LETSELSCHADERECHT

Als u door toedoen van een ander letsel of een ziekte oploopt en die ander is daarvoor aansprakelijk, dan spreken we van letselschade die voor vergoeding in aanmerking komt. Het vaststellen en begroten van de omvang van uw letselschade is een ingewikkeld medisch- en juridisch proces. Wij raden u aan daarvoor gespecialiseerde hulp van een letselschade advocaat in te schakelen, zodat u zeker weet dat geen schadeposten worden ‘vergeten’ en de wederpartij uw claim bijvoorbeeld niet op onterechte gronden afwijst. Maar een letselschadeproces omvat voor ons meer dan het begroten van uw schade. De menselijke maat staat daarom bij BRAM advocaten centraal. Misschien loopt u ook wel tegen problemen in uw dagelijkse leven aan of heeft u juist behoefte aan praktische hulp. Hulp van iemand die u begeleidt naar (ander) werk, hulp van iemand die uw woning voorziet van de vereiste aanpassingen of hulp van iemand die met u meedenkt over een nieuwe carrière omdat u uw oude beroep niet meer kunt uitoefenen.

Barbara Middeldorp en Loes Hendrix hebben door jarenlange ervaring in het begeleiden en afwikkelen van (complexe) letselschadezaken veel expertise opgebouwd met het in kaart brengen en berekenen van uw schade. Het gehele traject kan veel tijd in beslag nemen en hangt nauw samen met de duur van het genezingsproces van uw letsel. De bijstand van goede medisch adviseurs en andere professionals is daarbij als vanzelfsprekend onmisbaar.

Aan welke schadeposten kunt u zoal denken:

 • Gemiste inkomsten (als werknemer of als zelfstandig ondernemer)
 • Kosten van medische hulpmiddelen / medicatie
 • Kosten van (ergonomische) hulpmiddelen
 • Kosten voor het inschakelen van (extra) huishoudelijke hulp
 • Kosten voor het inschakelen van hulp bij het onderhoud van uw woning
 • Reiskosten
 • Smartengeld
Belt u gerust voor een (gratis) kennismakingsgesprek:
(085) 4890435
info@bramadvocaten.nl

OVERLIJDENSSCHADE

Wanneer een partner, een kind of een ouder overlijdt kan dit, naast pijn en verdriet, ook grote financiële consequenties hebben. In de eerste plaats zijn er de directe kosten van de uitvaart maar het kan ook betekenen dat een inkomen wegvalt of dat er vervangende opvang voor achterblijvende kinderen of extra hulp in het huishouden moet worden georganiseerd. Als het overlijden is veroorzaakt door een partij die daarvoor aansprakelijk is, kunnen ook die kosten, kortweg samengevat als kosten voor levensonderhoud, op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Barbara Middeldorp en Loes Hendrix kunnen u begeleiden bij de afwikkeling van een overlijdensschadezaak. Samen met u wordt onderzocht welke financiële impact het overlijden van een naaste op uw leven (en dat van uw eventuele kinderen) heeft gehad. Op die manier kan de schadebegroting en berekening op zorgvuldige wijze tot stand worden gebracht.

Belt u gerust voor een (gratis) kennismakingsgesprek:
(085) 4890435
info@bramadvocaten.nl

GEZONDHEIDSRECHT

Het gezondheidsrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Bij BRAM advocaten kunt u voor zaken of advies op het terrein van het gezondheidsrecht terecht bij Loes Hendrix en Barbara Middeldorp. Zij zijn in het bijzonder deskundig in de behandeling van zaken die in relatie staan met de belangen van een patiënt. U kunt hierbij denken aan:

 • Het klachtrecht, waarvan de regels zijn neergelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Het medisch tuchtrecht, waarvan de regels zijn neergelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Onderwerpen met betrekking tot de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waarvan de regels zijn neergelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
 • Het medische aansprakelijkheidsrecht

Barbara Middeldorp heeft hiernaast ruime ervaring en deskundigheid op het terrein van curatele, bewind en mentorschap. Dit zijn maatregelen die door een kantonrechter aan een persoon kunnen worden opgelegd omdat deze persoon niet (meer) goed voor zichzelf kan zorgen in persoonlijke of financiële zin. In de letselschadepraktijk kan dit bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer een persoon als gevolg van een ongeval (ernstig) hersenletsel heeft opgelopen. Barbara Middeldorp kan een slachtoffer of zijn naaste omgeving adviseren over de gevolgen van een curatele, bewind of mentorschap en zo nodig ondersteunen bij het indienen van een verzoek hiertoe bij de kantonrechter.

Belt u gerust voor een (gratis) kennismakingsgesprek:
(085) 4890435
info@bramadvocaten.nl

VERZEKERINGSRECHT

Als u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt door ziekte of door een ongeval, is het prettig wanneer u voor de financiële gevolgen daarvan verzekerd bent. Helaas blijkt in de praktijk maar al te vaak dat particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars niet thuis geven als u als ondernemer aan de kant komt te staan. U waande zich goed verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid maar een uitkering blijft achterwege.

Er kunnen tal van discussies met uw AOV-verzekeraar ontstaan. Bijvoorbeeld over de vraag of er wel sprake is van een ziekte of van beperkingen die leiden tot arbeidsongeschiktheid óf over de vraag of u wel in voldoende mate arbeidsongeschikt bent om voor een uitkering in aanmerking te komen óf over de vraag of sprake is van een schadeverzekering of een sommenverzekering. Die discussies duren vaak (te) lang, zeker voor u als ondernemer. U moet immers een onderneming runnen waarbij in sommige gevallen ook personeel van u afhankelijk is.

Loes Hendrix kan u in de discussie met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar als advocaat terzijde staan. Zo is het belangrijk te voorkomen dat uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar volledig bepaalt door wie u wordt gekeurd en tevens beslist wat de uitkomst van een (her)keuring betekent voor de mogelijkheden uw verzekerde beroep uit te oefenen.

Belt u gerust voor een (gratis) kennismakingsgesprek:
(085) 4890435
info@bramadvocaten.nl

PROCESRECHT

Soms lukt het niet een zaak buiten de rechter tot een aanvaarbare oplossing te brengen. In dat geval staat een aantal procedurele wegen open om toch het beoogde doel, zoals een schadevergoeding of een verzekeringsuitkering, te bereiken. Zowel Loes Hendrix als Barbara Middeldorp beschikken over veel proceservaring. Zij schromen niet zo nodig een rechter in te schakelen en kunnen u adviseren over de haalbaarheid en kosten van het starten van een gerechtelijke procedure.

Wij kunnen u in de volgende procedures als advocaat bijstaan:

 • Deelgeschilprocedure
 • Bodemprocedure / kort geding
 • (Voorlopig) getuigenverhoor
 • (Voorlopig) deskundigenbericht
 • Medische tuchtzaken
 • Strafrechtprocedure (als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit)
Belt u gerust voor een (gratis) kennismakingsgesprek:
(085) 4890435
info@bramadvocaten.nl
×
Top